Четвер, 18.04.2019, 21:17
Вітаю Вас Гість | RSS

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Блог

Головна » 2014 » Січень » 9 » Островська А.Б. Науково-методичне забезпечення профілізації старшої школи
20:57
Островська А.Б. Науково-методичне забезпечення профілізації старшої школи

УДК 371.1.07 : 371.113.4

Науково-методичне забезпечення профілізації старшої школи

Антоніна Островська,

заступник директора  центру методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради

У статті розкривається науково-методичний забезпечення здійснення профілізації  старшої школи м. Кіровограда, науково-методичні та методологічні засади профільної освіти: принципи особистісно та компетентнісно орієнтованої освіти, інтеграція, диференціація та індивідуалізація освітнього процесу.

Ключові слова: профільна освіта, принципи профільної освіти, особистісно орієнтований підхід, компетентність, диференціація, індивідуалізація, науково-методичне забезпечення.

The article reveals the scientific and methodological support of profiling schools in Kirovograd. The author also pays attention to the methodological principles of professional education: principles of personality and competence -oriented education, integration, differentiation and individualization of the educational process.

Keywords: professional education, principles of professional education, personality-oriented approach, competence, differentiation, personalization, scientific-methodological support.

Досвід та успіхи розвинених країн світу в галузі науки свідчать про необхідність модернізації системи освіти України в напрямку створення  умов для організації профільного навчання. Процеси глобалізації, інтеграції, підвищення ролі соціуму в формуванні якостей особистості пред’являють високі вимоги до освіти учнівської молоді.       Модернізація сучасної освіти спрямована на забезпечення умов щодо включення України в міжнародний освітній простір. Одним із пріоритетних напрямів освіти в Україні є профілізація її змісту в старшій школі. Профільне навчання має найбільшою мірою враховувати інтереси, нахили і здібності, можливості  кожного школяра, у тому числі з особливими освітніми потребами, у контексті соціального та професійного самовизначення і відповідності вимогам сучасного ринку праці. Такий підхід до організації освіти старшокласників не лише найповніше реалізує принцип особистісно орієнтованого навчання, а й дає змогу створити найоптимальніші умови для їхнього професійного самовизначення та подальшої самореалізації [1, с.2]. Успіх окрилює навіть дорослого, а тим більше – дитину, говорив В.О. Сухомлинський. Профільна освіта покликана забезпечити успіх кожної особистості.

Концепція профільного навчання в старшій загальноосвітній школі розроблена на виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту». Вона спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 року № 347/2002, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затвердженої Указом Президента України від 25.06.2013 № 344, Державної національної програми «Освіта: Україна ХХІ століття» виконання Указів Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.09.2010 № 926 та «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями» від 19.05.2011 № 588  та інших нормативних документів[1, с. 2]. У названих документах закладено нові підходи до організації освіти в старшій школі. Вона повинна функціонувати як профільна. Науково-методичними та методологічними засадами профільної освіти є принципи соціальної рівноваги, наступності і перспективності, гнучкості та варіативності, особистісно та компетентнісно орієнтованої освіти, диференціації та індивідуалізації освітнього процесу [1, с. 4].

 Профільна освіта забезпечує професійне самовизначення, робить акцент на становлення 
компетентної, конкурентноспроможної  особистості, здатної до соціальної адаптації, навчання
протягом усього життя, оволодіння декількома професіями, залежно від кон'юнктури ринку праці.
Професійне самовизначення, як основа всього подальшого життя, орієнтація школярів на той
чи інший вид майбутньої професійної діяльності, вибір власної освітньої траєкторії, врахування
індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів
– все це зумовлює функціонування старшої
школи в статусі профільної.
У Національній доктрині розвитку освіти України виокремлена вимога
виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя [2, с. 7
]. 
Згідно Концепції, метою профільного навчання є забезпечення умов для якісної освіти
старшокласників у відповідності з їхніми індивідуальними нахилами, можливостями, здібностями
і потребами, забезпечення професійної орієнтації учнів
на майбутню діяльність, яка користується попитом на ринку праці, встановлення наступності
між загальною середньою і професійною освітою,
забезпечення можливостей постійного  духовного 
самовдосконалення  особистості,  формування інтелектуального та культурного потенціалу як
найвищої цінності нації
[1, с. 4].
Перегляд основних концепцій змісту профільної освіти передбачає
розширення тих можливостей, які відкривають перед учнівською молоддю життєві компетентності.
Адже реалізуючи ідею профільної особистісно-орієнтованої освіти на уроках різних освітніх галузей вчитель має можливість формувати цілий ряд компетенцій, що складають в кінцевому результаті ключові життєві компетентності.

         Можна виділити сучасні підходи до формування ключових життєвих компетентностей. Головним при цьому є не предмет, якому навчаємо, а особистість, яку формуємо. Активність і самостійність проявляється в проблемних ситуаціях, що спонукають думати, аналізувати, робити висновки, самостійно вирішувати проблеми. Творчий компонент учня розвивається всебічним аналізом проблеми, пошуком різних шляхів її вирішення, використанням інноваційних форм та методів роботи; розумінням причинно-наслідкових зв’язків. Логічне обґрунтовування своїх дій,  використання логічних структур та зв’язків допомагають міцнішому запам’ятовуванню, ніж розрізнені знання. Ключові компетентності мають предметний характер, формування яких відбувається в комплексі, при вивченні багатьох загальноосвітніх дисциплін. Можна виділити основні етапи процесу формування ключових життєвих компетентностей майбутніх фахівців: формування базових умінь і навичок (початковий); розробка творчих завдань із застосовуванням знань по всіх аспектах трудової підготовки (основний); моделювання типових ситуацій у навчальній діяльності (закріплюючий); оцінка та самооцінка рівня сформованості ключової життєвої компетентності за визначеними критеріями (підсумковий) [4, с. 8].

         На останньому етапі відбувається аналіз та самоаналіз досягнень і недоліків, підвищення рівня мотивації навчання. На цьому етапі застосовувався весь методичний комплекс дослідження рівня компетентності – тести, різнорівневі та корекційні завдання, кореляційний аналіз та ін. При цьому на будь-якому етапі формування можна виділити такі загальні елементи: мотиваційно-цільовий, що вказує на наявність мотиву досягнення мети, інтерес та готовність до роботи; когнітивний як наявність відповідних знань, умінь, і здатності використання інформаційної техніки; операційно-діяльнісний, що демонструє ефективність інформаційної діяльності із застосуванням інформаційних технологій; рефлексивний – забезпечує готовність до пошуку вирішення проблем, творчого потенціалу особистості учня [4, с. 18]. Профільна освіта базується на особистісно-орієнтованих підходах, що  передбачають упровадження інноваційних  педагогічних технологій та інтерактивних методів навчання (робота в парах, „акваріум”, „вільний мікрофон”, „кейс-метод” та ін.). Рівень сформованості ключових компетентностей залежить від навчального середовища, що включає в себе матеріальну базу та психолого-педагогічний супровід цього процесу. Навчальне середовище повинне задовольняти всі базові потреби професійного пізнання, а зміст, методи і засоби організації цього пізнання повинні бути орієнтовані на розвиток творчих здібностей особистості. Результатом сформованості компетентностей є досвід самостійної пізнавальної діяльності, що набувається спочатку під керівництвом вчителя, а потім самостійно.

В процесі профільного навчання важливо підвести учня до формування самоосвітньої компетентності. Самоосвітня компетентність базується на спеціально організованій педагогом діяльності, що включає формування таких якостей, як самостійність, спостережливість, відповідальність, самоорганізація, креативність. Світосприймання та специфіка проявляється в умінні виявляти різні форми активності та володіння інформаційно-технологічною компетентністю. Необхідно враховувати, що ключові компетентності тісно пов’язані з самоосвітніми, як системою здібностей, що забезпечують особистості можливість успішно вирішувати всі життєві завдання, успішно здійснювати життєдіяльність на рівні життєтворчості [4].  

Науково-методичний супровід – це система професійної педагогічної й управлінської діяльності щодо створення соціально-педагогічних умов для досягнення бажаного результату. У Концепції зазначено, що готовність педагогів до переходу на профільне навчання пов'язана з підготовкою і підвищенням кваліфікації педагогічних кадрів, яку визначають за такими критеріями: мотиваційна готовність, рівень кваліфікації і компетентність у сфері розв’язання завдань старшої школи [1, с. 13].  

Нові вимоги до вчителя в умовах переходу до профільного навчання диктують необхідність подальшої модернізації педагогічної освіти та підвищення кваліфікації діючих педагогічних кадрів шляхом залучення їх до участі у різних формах методичної роботи різних рівнів. Тому центр методичної та соціально-психологічної служби  управління освіти  Кіровоградської  міської  ради  спрямовує свою роботу   на забезпечення  зростання педагогічної майстерності зазначеної категорії освітян, вивчення  досягнень  профільних шкіл і окремих вчителів.

З цією метою систематично проводяться  методичні заходи, спрямовані на висвітлення головних напрямків впровадження профільного навчання в навчально-виховний процес, вивчення нормативно-правової бази, науково-педагогічної та методичної літератури з даного питання,  системи роботи  вчителів міста та  підготовці педагогів до викладання у профільних класах. Зокрема, для  заступників директорів з навчально-виховної роботи проведено нараду, на якій було презентовано збірник  програм для до профільної підготовки та профільного навчання (математика, факультативи та курси за вибором) у двох частинах: до профільна підготовка та профільне навчання, рекомендованого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Для керівників методичних об’єднань  вчителів математики, фізики та інформатики відбувся семінар – практикум з проблеми: «Вплив компетентності педагога на забезпечення профільного навчання учнів», під час якого  розглядалися питання щодо вивчення математичних дисциплін в умовах профільної освіти, готовності вчителя до роботи в умовах профільного навчання, формування ключових компетентностей учнів в умовах профілізації, відвідані  бінарні уроки: «математика – географія», «фізика – біологія» та «математика – інформатика». Основні напрями профільного навчання іноземних мов у сучасних соціально-економічних умовах людської життєдіяльності були розглянуті під час семінару-практикуму для вчителів англійської мови, керівників методичних об’єднань, під час якого учасники ознайомились з концептуальними засадами профільної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах, визначили поняття основних напрямків організації навчання іноземної мови у профільній школі, отримали методичні рекомендації щодо роботи з обдарованими дітьми. Проведений семінар-практикум для вчителів хімії та біології з проблеми «Актуальні питання реалізації профільного навчання у старшій школі» дав можливість ознайомитися з теоретико-практичними основами організації  допрофільного та профільного навчання, відвідали уроки хімії та біології у профільних 10-х класах. Для вчителів географії відбувся семінар-практикум з проблеми: «Профільне навчання. Викладання географії в класах гуманітарного профілю». Вчителі географії поповнили свій багаж знань з питань теоретико-практичних основ організації профільного навчання, організації допрофільної підготовки, готовності вчителя до роботи в умовах профільної освіти, отримали методичні  та портфоліо учня як  елементу формування профільних класів, ознайомилися з досвідом роботи  вчителів географії гімназії №9 та відвідали відкриті уроки. Протягом останніх трьох років на базі ЦМСПС працювала міська творча група іноземної мови з проблеми: "Вивчення іноземної мови в умовах профілізації школи,” робота якої була спрямована на вивчення нормативно-правової бази, науково-педагогічної та методичної літератури з даного питання, системи роботи  вчителів іноземної мови в НВО ЗНЗ І-ІІІ ступенів №1, 17, 24,  І-ІІІ ступенів №4, 7, 13, 22, НВК «школи-ліцею» №21»,  «школи-ліцею» №21», НВО «СЗОШ І-ІІІ ступенів №26», пошуку ефективних форм та методів навчання іноземної мови в профільних класах, ознайомлення та провадження в практику роботи елементів досвідів роботи вчителів  іноземної мови, які працюють в профільних класах (СЗОШ І-ІІІ ступенів  № 6, 14, НВК «Кіровоградський колегіум», гімназії  імені Тараса Шевченка); розробку окремих тем та уроків англійської мови для учнів 10 – 11 класів профільної школи, надання методичних рекомендацій щодо вивчення іноземних мов в умовах профілізації школи. Результатом роботи творчої групи стало  висвітлення педагогічного досвіду у посібнику «Слово методиста», частина 11, 2012 рік. Розпочала свою роботу міська  творча група з впровадження  профільного навчання для вчителів суспільних дисциплін з проблеми: «Особливості формування історичних компетентностей в профільних класах закладів нового типу».

            Потенціал навчальних закладів міста, досвід роботи окремих вчителів широко використовується  КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» для проведення   практичних занять для слухачів курсів підвищення кваліфікації, а саме: на базі НВО природничо-економічний ліцей – СЗОШ І-ІІІ ступенів №8 відбувся семінар-практикум для директорів навчальних закладів з проблеми: «Організація профільного навчання в закладах нового типу» та «Системний підхід до реалізації профільного навчання»; на базі НВО ЗОШ  І-ІІІ ступенів № 16 семінар для вчителів іноземної мови з проблеми «Навчання іноземної мови в умовах профілізації школи та сучасних технологій оцінювання якості освітнього простору»; на базі НВК ЗОШ І-ІІ ступенів – економіко-правовий ліцей №34 семінар для вчителів економіки з проблеми: «Розвиток професійної компетентності учителів в умовах профілізації освіти» та інші.

Працівники ЦМСПС, педагоги навчальних закладів міста постійно беруть участь в обласних методичних заходах, організованих КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», є слухачами   різних форм методичної роботи.

Шаповалова Т.А. взяла участь у Всеукраїнській конференції з проблеми «Методологічні засади шкільної історичної освіти в контексті профілізації старшої школи». Під час конференції були висвітлені актуальні проблеми розвитку профільної освіти міста: «Методичні підходи до організації роботи з учителями історії, які викладають у допрофільних та профільних класах суспільно-гуманітарного напряму» Шаповаловою Т.А., «Методологічні засади викладання історії у старшій школі в умовах профільного навчання» Грищенко Н.А., вчителем гімназії імені Т.Шевченка, «Шкільна історична освіта: допрофільне та профільне навчання» Сімеоновою В.М., вчителем гімназії № 9. Матеріали виступів розміщені у збірнику «Методологічні засади історичної освіти в контексті профілізації старшої школи» (матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції), КОІППО, 2012 рік.

Слід зауважити, що сучасна профілізація шкіл м. Кіровограда  відбувається у принципово іншій освітній парадигмі. Профіль навчання визначається адміністрацією школи з урахуванням освітніх потреб замовників освіти; кадрових, матеріально-технічних, інформаційних ресурсів школи, перспектив здобуття подальшої освіти і життєвих планів учнівської молоді. В навчальних закладах  міста Кіровограда на 1 вересня 2013 року профільною освітою охоплено  2172 учнів 10 – 11-х класів із 32 загальноосвітніх навчальних закладів за такими напрямками: 1. Суспільно-гуманітарний: 1.1. Філологічний профіль (українська мова – в десяти навчальних закладах; англійська мова – в  девяти навчальних закладах); 1.2. Історичний, історико-філологічний та історико-правовий – по одному навчальному закладі; 1.3. Правовий – в трьох навчальних закладах; 1.4. Економічний – в чотирьох навчальних закладах;2.Природничо-математичний: 1. Фізико-математичний – в чотирьох навчальних закладах;; 2.2. Математичний – в пяти  навчальних закладах; 2.2 Біолого-хімічний – в одному навчальному закладі; 2.4. Географічний - в одному навчальному закладі;3. Технологічний: 3.1. Інформаційно-технологічний – в  двох навчальних закладах; 3.2. Технологічний – в чотирьох навчальних  закладах; 4. Художньо-естетичний – в одному навчальному закладі;
Впровадженню профільної освіти
у навчальних закладах міста  передує організація допрофільної підготовки, яка здійснюється у 8-9-х класах для професійної орієнтації учнів, сприянню у виборі ними напрямку профільного навчання у старшій школі.        

Упровадження профільного навчання у старшій школі – це один з шляхів модернізації національної системи освіти, зумовлений зміною мети навчання, зростанням вимог батьків і суспільства до якості освіти випускників, їх конкурентно спроможності на ринку праці, осмисленого вибору професії та власної самореалізації.
Література

1. Концепція профільного навчання в старшій школі, затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 21.10.2013 р. № 1456 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/about-ministry/ normative/1681.

 2. Національна доктрина розвитку освіти України в XXI столітті. – К. : Шкільний світ, 2002. – С. 7.

3. Остапенко А. Профільне навчання як можливість одержання якісної освіти / Остапенко А. // Директор школи. – № 31-32. – 2007. – С. 3.

4. Профільне навчання: досвід упровадження, інноваційні  технології / Упор. Л.Ф.Пашко, О.П.Коваленко, Л.І.Симоненко – Полтава : ПОІППО, 2008. – 196 с.

Островська Антоніна Борисівна, заступник директора  центру методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради

Переглядів: 1763 | Додав: Олександр | Рейтинг: 3.8/5
Всього коментарів: 121 2 »
12 Olyasha  
Дякую за статтю. Спасибі, що відмітили про те, хто мусить обирати профіль для дітей, бо це є дуже важливим фактором. (ЗШ І-ІІІ ст.№29)

11 Валентина  
Профільна освіта покликана забезпечити успіх кожної особистості,  її можливості бути конкурентноспроможною, здатною до соціальної адаптації,  оволодіння декількома професіями, залежно від кон'юнктури ринку праці. Ці актуальні на сьогодні проблеми хвилюють сучасну молодь. Ваша стаття  широко інформує педагогічну спільноту щодо рівня профілізації шкіл міста.Сімеонова В.М.

10 ludmila_shvedova2  
Шановна  Антоніно Борисівно!Дуже погоджуюсь з вами , що профільна  освіта
це дійсно вид диференційованого навчання, завдяки йому створюються умови для
підготовки старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, з
урахуванням інтересів, здібностей та особистісних якостей учнів.  Але
на  визначення профілю впливає багато
різноманітних факторів. Враховуються не лише інтереси школярів та їх батьків, а
також  матеріально-технічні, інформаційні
ресурси школи.  Дуже важко враховувати
інтереси учнів та батьків в однокомплектній школі, якою є наша школа. Тому,  важливим є до профільна освіта, яка зможе
допомогти як учням так і їх батькам у подальшому професійному визначенню.                             Людмила Шведова   ЗОШ №3

9 Вишневська І.В. НВО №31  
Антоніно Борисівно!Дякую за корисну, цікаву та змістовну статтю, в якій висвітлено актуальність формування ключових життєвих компетенцій учнів, які взаємопов'язані з профільною освітою у школі.Науково - методичне забезпечення є підґрунтям для подальшої модернізації освіти в цілому.

8 Ада Левшун НВО №25  
Погоджуюся з автором статті, що актуальним завданням сьогодення в галузі освіти є підготовка людини, здатної творити і сприймати зміни, нововведення, налаштованої на набуття ціннісно значущих компетенцій, необхідних їй спочатку для самовизначення у виборі профілю навчання, а потім і професійного самовизначення.

7 Nina  
Дякую за цікаву і корисну статтю. Отримала багато цінної інформації щодо науково-методичного забезпечення профілізації старшої школи. Севрук Н.П.,(НВО№15)

6 Пахомова  
Дякуємо за цікаву статтю, яка грунтовно розкриває науково-методичні засади профільного навчання в умовах особистісно та компетентісно орієнтованого профільного навчання.
Пахомова С.В. НВО "Вікторія-П"

5 Конопат  
Антоніно Борисівно! Ви в статті досить глибоко копнули, показали і теоретичні аспекти питання і творчі здобутки на рівні шкіл міста  і реалії та перспективи сьогодення. Дуже вдячний, щиро Ваш, Юрій О., ЗШ №30

4 Зінзура  
Щиро вдячна за цікаву статтю, яка спрямована на висвітлення головних напрямків впровадження профільного навчання в навчально-виховний процес, де чітко виділені сучасні підходи до формування ключових життєвих компетенцій, розкрито науково-методичне забезпечення здійснення профілізації старшої школи.

3 Maya  
Антоніно Борисівно, дякую за системний методичний супровід щодо організації та впровадження профільної освіти.(Хмелівська ЗШ І-ІІІ ст.)

1-10 11-12
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Пошук
Календар
«  Січень 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архів записів
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz