Четвер, 18.04.2019, 21:29
Вітаю Вас Гість | RSS

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Блог

Головна » 2014 » Січень » 5 » Яковлєв І.В. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
10:43
Яковлєв І.В. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

УДК 377.031.4 : 377.6

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Ігор Яковлєв,  

директор КЗ «Навчально-виховне об'єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

У статті йдеться про профільне навчання в комунальному закладі «Навчально-виховне об'єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області». Автор презентує структуру НВО, завдання та форми  профільного навчання.

Ключові слова: профільне навчання, система профільної освіти.        

The article is about specialized teaching in the municipal institution "The Teaching and educational union natural sciences-economics-law lyceum- specialized school of I-III grades № 8-extracurricular center Kirovograd city council   Kirovograd region”. The author presents the structure of the Teaching and educational union , the objectives and forms of specialized teaching.

Key words: specialized teaching ,the system of specialized education.

Підготовка учнівської молоді до зайнятості є важливою соціально- економічною проблемою, що загострюється в умовах впровадження інноваційних технологій в усі сфери життєдіяльності людства. У зв’язку з цим зросла потреба поступового переходу старшої школи до профільного навчання. Профілізація навчання позитивно впливає на якість освітніх послуг, оскільки пов’язана із підвищенням готовності випускників здобувати подальшу освіту та свідомим вибором професії.

У цьому контексті дуже цікавим та цінним для вивчення є досвід роботи впровадження   професійної   профілізації    педагогів    минулого,    зокрема В. Сухомлинським. Творчу  спадщину  В. Сухомлинського  вивчали  і  нині вивчають багато українських учених ((М. Антонець, І. Бех, Н. Бібік, Л.Бондар, Н. Дічек, С.Захаренко, Н.Калініченко, О. Крутенко, В. Кузь, М.Левківський, В. Лозова,   Ю. Мальований,   Н. Побірченко,   Г. Пустовіт, О. Савченко, О. Сухомлинська, Т. Філімонова та ін.).

Щодо профільного навчання, то В. Сухомлинський вважав, що, насамперед, школа повинна забезпечити всебічний розвиток особистості, а також сприяти розвитку індивідуальних нахилів та здібностей, формувати покликання, професійну орієнтацію. Водночас, педагог наголошував, що останні призначення розглядаються в тісному взаємозв’язку. «Кожний повинен бути в певній мірі і математиком, і фізиком, і хіміком, і біологом, і істориком, і літературознавцем – у тій мірі, в якій це необхідно для всебічного розвитку» – писав В. Сухомлинський. «Не можна погодитися з думкою, що, мовляв, для тих у кого немає, наприклад, математичних здібностей, допустимі і поверхові знання з цього предмета» [1, с. 92].

Відтак, продовжує педагог, школа не повинна готувати старшокласників лише до вступу у вищі навчальні заклади. Випускники повинні бути готові до «трудової діяльності у сфері суспільного виробництва, до швидкого оволодіння масовими професіями, до праці, яка особливо потрібна суспільству в даний момент» [2, с. 551]. У вирішенні цих завдань істотну роль, на думку вченого, має відіграти професійна орієнтація, «суть якої полягає в тому, щоб полегшити кожній молодій людині вибір майбутньої спеціальності відповідно до її задатків, інтересів, здібностей» [2].

На основі  практичних спостережень, висновків у НВО була створена та впроваджена система профільної освіти.

І етап  - 1994-2004 р.р.  Етап визначення профільності закладу

Головною метою школи було забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти в умовах спеціалізованої школи.

Понад 10 років у школі учні 8-11 класів мали можливість навчатись на біолого-хімічному, технічному відділеннях або на відділенні народних промислів та професійної підготовки.

II етап  - 2004-2006р.р. Етап проведення організаційно-методичних заходів щодо забезпечення профільності в закладі

Основні завдання етапу:

•створення науково-методичного обґрунтування впровадження профільного навчання та матеріально-технічної бази ліцею;

• кадрове забезпечення та курсова перепідготовка;

• апробація навчальних планів з профільного навчання;

• впровадження профільних предметів та спецкурсів;

• розробка авторських програм профільних спецкурсів;

• проведення діагностування учнів, учителів, батьків щодо прогнозування розвитку впровадження профільності навчання;

•визначення шляхів інтеграції профільного та професійного навчання, організація спільної роботи закладу і ВНЗ в аспекті впровадження профільного навчання.

III етап  - 2006—2008 рр.  Етап моніторингу та коригування процесу впровадження профільного навчання

Основні завдання етапу:

• проведення моніторингу та коригування процесу впровадження профільного навчання в закладі;

• апробація авторської програми курсу «Розв'язання задач з хімії» тощо;

• упровадження в практику роботи сучасних освітніх технологій (метод проектів, інтегральна технологія, інтерактивні методи навчання);

• узагальнення досвіду роботи вчителів ліцею та його розповсюдження;

• організація методичної роботи з учителями щодо впровадження інтерактивних методів навчання в навчально-виховний процес;

• підвищення професійного рівня вчителів шляхом самоосвіти та курсової перепідготовки;

• залучення учнів до участі в учнівських олімпіадах, конкурсах, турнірах, конференціях тощо.

IV етап  - 2008—2009 рр.   Етап перспективного розвитку системи профільного навчання в закладі

Основні завдання:

• проведення діагностичних досліджень з метою виявлення від­повідності профільного навчання освітнім потребам учнів;

• узагальнення підсумків упровадження профільного навчання, виявлення позитивних тенденцій і невирішених проблем, розробка ре­комендацій щодо подальшого розвитку профільної освіти;

• створення умов для застосування сучасних інформаційних техноло­гій у навчально-виховному процесі;

• розвиток творчого потенціалу ліцеїстів як пріоритетного напряму профільного навчання;

  здійснення постійного зв'язку з Центром зайнятості населення  з метою вивчення потреб та перспектив національного та регіонального  ринків праці;

• розробка та апробація науково обґрунтованої системи профорієн­тації учнів.

І хоча з часом деякі грані цієї системи змінювалися, однак стержень її залишився незмінним. Він ґрунтується на завданні «відкрити в кожній людині її задатки і здібності, дати їй щастя цікавої, інтелектуально повноцінної творчої праці для суспільства» [3, с. 17].

Структура НВО дає невичерпні можливості для розкриття таланту, розумових, естетичних, технічних і фізичних нахилів та природних здібностей учнів. Вони мають можливість обрати відповідно до своїх інтересів, здібностей і бажань напрям здобуття загальної середньої освіти та отримати  поглиблені знання, уміння та навички з певного циклу навчальних предметів, а саме: математичного, біолого-хімічного, економіко-правового, професійної підготовки. До складу НВО входить спеціалізована школа, природничо-економіко-правовий ліцей і позашкільний центр.

Спеціалізована школа - це класи пропедевтичної ранньої профорієнтації (1-4 кл.), класи інтенсивної та ранньої спеціалізації (5-7кл.) та класи допрофільного навчання (8-9 кл.). Метою діяльності спеціалізованої школи є виявлення інтересів учнів, перевірка їх можливостей, наступність навчання.

Природничо-економіко-правовий ліцей - це класи природничого, економіко-правового та технологічного профілів. Метою роботи педагогічного колективу ліцею є задоволення потреб і розвиток здібностей учнів у певній галузі  пізнавальної діяльності.

Вимоги до інтелектуальної еліти європейської країни сьогодення достатньо високі: молода людина повинна мати не тільки високий рівень знань і навичок професії, а й повинна мати високий рівень особистої культури. Саме тому і виникла ідея створення позашкільного центру, одним із завдань якого є виховання культури, естетичних смаків  учнів закладу.

Навчальний заклад підтримує і розвиває різні типи обдарованості. Сприяє цьому і робота позашкільного центру - наступної структурної одиниці НВО. Він створений з метою забезпечення всебічного розвитку дітей та молоді; формування духовно багатої, вільної, фізично здорової, творчо мислячої особистості, яка має базові знання. У центрі працюють гуртки: художньо-естетичного; еколого-натуралістичного; туристсько-краєзнавчого; спортивного напрямків.

Комунальний заклад  є загальноосвітнім навчальним закладом І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, який надає багатопрофільну підготовку і професійну освіту, забезпечує здобуття освіти понад державний освітній мінімум, реалізацію потреб учнів у здобутті професійної освіти, оволодінні робітничими професіями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я та соціального замовлення суспільства і регіону, здійснює науково-практичну підготовку талановитої учнівської молоді.

НВО здійснює навчально-виховний  процес за різними формами навчання: уроки, лекції, лабораторно-практичні та семінарські заняття, диспути, навчально-виробничі екскурсії та підготовку кваліфікованих робітників  з професії водій автотранспортних засобів категорії «В».

Поглиблена підготовка учнів досягається у результаті вивчення спеціальних курсів, факультативів, курсів за вибором, відвідування занять у гуртках, клубах, студіях позашкільного центру. Поряд із традиційними формами та методами організації навчальних занять у НВО застосовуються інноваційні технології та проектування, конструювання, моделювання, пошуково-дослідницька робота.

Заклад працює на майбутнє, а отже, зорієнтований на розвиток особистості. Ось чому пріоритет вільного розвитку особи, як принцип сучасної освітньої політики - це основний дидактичний принцип нашої діяльності. Навчання і виховання - рівнозначні елементи одного процесу освіти, у результаті якого ми ставимо собі за мету сформувати образ „Я - людина" із власними поглядами на себе, навколишній світ, із своїм власним ставленням до світу.

Концепцією НВО визначено основну мету роботи закладу:  дати підвищену підготовку обдарованій молоді, здатній досягти значних успіхів у майбутній професії, зокрема пов’язаних із біологією, хімією,   економікою,    правознавством. Тому надзвичайно актуальною для нашого навчального закладу залишається проблема педагогічної підтримки здібних дітей, розкриття творчого потенціалу старшокласників.

З метою створення єдиного інформаційно-навчального простору для розвитку і підтримки обдарованих дітей та учнівської молоді  колектив закладу  працює над проектом «Робота з обдарованими дітьми та молоддю».

Основні заходи:

-     науково-методичне забезпечення;

-      система пошуку обдарованих дітей;

-      навчання, виховання та розвиток обдарованих дітей;

-      організація соціально-психологічного забезпечення програми;

-      забезпечення  системи   моніторингу,   стимулювання  творчої діяльності учнів.

Робота з обдарованими дітьми проводиться щодня і на кожному уроці. Продовжується і в позаурочний час через залучення учнів НВО до науково-дослідницької роботи в МАН, участі    у    Всеукраїнських    предметних    конкурсах    «Левеня», «Колосок», «Кенгуру». Також ліцеїсти мають змогу реалізовувати набуті знання через роботу в науковому товаристві учнів «Еврика». НВО  є  активним    учасником    багатьох  освітніх  програм міжнародного, державного, регіонального рівнів, має тісні зв’язки з творчими колективами за межами України. Вихованці НВО брали   участь у Міжнародних   фестивалях   дитячої   творчості   «Орфеєві   ігри», «Рожен  -   2000»  (Болгарія);   „Діти   планети  -  посланці   миру   "  (Кіровоград). Екологічна агітбригада НВО двічі стала переможцем обласного конкурсу агітбригад на екологічну тематику.

Сьогодні НВО є лідером серед навчальних закладів міста та області. Цей високий статус підтверджують такі  досягнення:

·            4 призери міжнародних олімпіад з інформатики, хімії, біології;

·            48 призерів ІV етапу Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін: української мови та літератури, математики, інформатики, хімії, біології, трудового навчання;

·            326 призерів III етапу Всеукраїнських олімпіад;

·            19 переможців ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт членів МАН України. Виховали трьох лауреатів стипендії Президента України, лауреата стипендії Кабінету Міністрів України,

·            7 переможців конкурсу «Дитина року».

За період існування закладу випущено 1640 учня, із них Золотою і Срібною медалями нагороджено 111 випускників.

У навчальному закладі склався працездатний, творчий, науково-експериментально-пошуковий педагогічний колектив.  У закладі працює             87 педпрацівників, з яких: 1- Заслужений працівник освіти України,                           2 - Заслужений учитель України, 9 вчителів відзначені знаком „Відмінник освіти України”,  12 - нагороджені Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України,  11 - присвоєно педагогічне звання „вчитель-методист”,                   13 - „старший учитель”, 39 - присвоєно кваліфікаційну категорію „спеціаліст вищої категорії”,  15 - „спеціаліст І категорії”. Другий рік  працюємо над науково-методичною проблемою «Забезпечення якісної освіти шляхом реалізації методологічних засад компетентнісно орієнтованого підходу до навчально-виховного процесу».

Компетентнісна освіта базується на філософії успіху, а саме – успішність у житті, у професійній діяльності є сьогодні очікуваним результатом і критерієм якості.

Література

1.           Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості / В. О. Сухомлинський  //  Вибрані  твори  в  п’яти  томах. – К. : Рад. шк., 1977. – Т. 1. – С. 55–208.

2.           Сухомлинський В.О. Природа, праця, світогляд / В.О.Сухомлинський // Вибрані твори в п’яти томах. – К. : Рад. шк., 1977. – Т. 5. – С. 551–562.

3.           Сухомлинський В.О. Павлиська середня школа / В.О.Сухомлинський // Вибрані твори в п’яти томах. – К. : Радянська школа, 1977. – Т. 4. – С. 7–390.

4.           Концепція профільного навчання в старшій школі. Рішення колегії МОН України № 854 від 11.09.09 р.

5.         ...

Повний текст статті: /jakovlev_04.01.doc


Яковлєв Ігор Володимирович.

Вища категорія, учитель-методист.

Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий  ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», директор.

Переглядів: 690 | Додав: Олександр | Рейтинг: 3.5/13
Всього коментарів: 151 2 »
15 Оксана  
Дуже вдячна за змістовну статтю, яка дає можливість отримати знання щодо перших кроків переходу до профільного навчання та його результативність...

14 Конопат, Лозовий  
Дуже вдало показано етапи впровадження профільного навчання

13 Olyasha  
Дякую за змістовну та корисну інформацію. (ЗШ І-ІІІ ст.№29)

12 Зінзура  
Дякую. Дуже корисна та змістовна стаття

11 светик  
НВО№15
Цікавий досвід роботи щодо вказаної проблеми. Особливо корисна і цінна робота щодо впровадження ідей великих педагогів. Добре розкрито поєтапне введення допрофільного та профільного навчання в закладі. Дякуємо за корисну статтю!

10 Татьяна  
Цікаво було ознайомитися з відпрацьованою та дієвою системою впровадження профільного навчання. Дякую за змістовну статтю. Біденко Т. М., НВО ЗОШ-інтернат

9 alex  
Дуже цікаво було познайомитись з досвідом роботи.
ГНТН. Буров О.М.

8 zosimv  
Дякую за змістовну статтю. Добре, що у вашому закладі створюються умови для реалізації задатків, здібностей, інтересів, потреб учнів, які будуть їм необхідні для здобуття майбутньої професії.

7 Анна  
Стаття чітко розкриває суть профільного навчання, його мету, завдання та етапи реалізації у навчальному закладі. Дякую!

6 svetlaia  
Дякую за цікаву статтю про організацію допрофільного і профільного навчання в Вашій школі. результат роботи Вашого багатопрофільного навчального закладу видно за результатами участі учнів у Всеукраїнських олімпіадах усіх рівнів. Так тримати!

1-10 11-15
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Пошук
Календар
«  Січень 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архів записів
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz