Четвер, 20.09.2018, 10:48
Вітаю Вас Гість | RSS

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Блог

Головна » 2014 » Січень » 5 » Дорогань І.А. Технологія продуктивного навчання як засіб формування комунікативної компетентності на уроках англійської мови...
20:19
Дорогань І.А. Технологія продуктивного навчання як засіб формування комунікативної компетентності на уроках англійської мови...

УДК 372.881.111.1

Технологія продуктивного навчання як засіб формування комунікативної компетентності на уроках англійської мови в умовах допрофільного навчання

 Ірина Дорогань,

учитель англійської мови комунального закладу «Навчально-виховне об»єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – Дитячий юнацький цент «Лідер» Кіровоградської міської ради»

        У статті розглядається технологія продуктивного навчання як ефективний засіб формування комунікативної компетенції учнів на уроках англійської мови; основою технології продуктивного навчання визначаються інтерактивні вправи і наводяться приклади групових видів роботи під час вивчення граматичного матеріалу на уроках англійської мови.

         Ключові слова: продуктивне навчання, комунікативна компетенція, інтерактивні вправи, групова робота.
         The article deals with the analysis of  the productive technology as the affective meansfor forming the communicative competence at the English lessons, the technology itself is  based on the interactive exercises;  the examples of possible group activitiesfor studying grammar material at the English lessons are given below.

          Key words
: productive technology, communicative competence, interactive exercises, group work.

          Сучасний стан міжнародних зв’язків України, її інтеграція до європейського та світового простору зумовлюють розглядати  вивчення іноземних мов, зокрема англійської, як важливий та необхідний засіб міжкультурного спілкування.
Основне призначення іноземної мови як освітньої галузі «Мови і літератури»  Державного стандарту базової і повної загальної середньої    освіти – сприяти в оволодінні учнями всіма видами мовленнєвої діяльності, основами культури усного і писемного мовлення, базовими вміннями і навичками використання мови в різних сферах і ситуаціях. Стратегічно важливою для мовного компонента є комунікативна компетентність, якає невід’ємною складовою структури змісту сучасної освіти [1, с. 6]. І саме школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники зможуть розвивати та удосконалювати  відповідно до власних потреб. Формування комунікативної компетентності учнів зумовлене не тільки реалізацією відповідного оновленого змісту освіти, але й адекватних методів і технологій навчання. Однією з найбільш дієвих, на мій погляд, для формування комунікативної компетенції у сучасних умовах є технологія продуктивного навчання.

            За І. Підласим «Продуктивними назвемо знання, уміння, спираючись на які випускники школи знаходять міцну опору для свого майбутнього. Продуктивні знання уміння – необхідні, дієві, міцні, постійно актуальні. Саме такі продукти школи затребувані у сучасному житті. У прагматичному ринковому світі, де основними цінностями молоді стають багатство і карєра ніхто не хоче витрачати ні хвилини часу та те, що нічого не дає. Продуктивна технологія виділяє головне, дає потрібне, програмує успіх і гарантує якість. Гарантований успіх незалежного тестування, до якого перейшла наша школа під тиском ринкових відносин, забезпечує лише технологія продуктивного навчання» [5, с. 5] Технологія продуктивного навчання надає можливість навчання на основі практичного життєвого досвіду, що допомагає молоді в їхньому професійному пошуку, розв'язанні їхніх соціальних, освітніх психологічних і культурних проблем. Продуктивне навчання – це процесс освіти, метою якого є розвиток особистості в співтоваристві, також удосконалення самого товариства. Цей процесс спрямований на успішність у діяльності, орієнтований на продукт, та осмислення цієї діяльності в групі учнів за підтримки педагогів у реальній життєвій ситуації [4, с. 64]

Продуктивне навчання спрямоване на набуття життєвих умінь, що ініціюють особистісне зростання та індивідуальний розвиток,міжособистісне спілкування та взаємодію, а також самовизначення його учасників, що є одним з ключових моментів під час вивчення іноземної мови. Цілями продуктивного навчання є: створення комплексу оптимальних умов для розвитку  особистості  учня; створення умов для розумової  діяльності; створення  у навчально-виховному  процессі  цілісної  системи  знань, умінь, навичок; міжсуб'єктивні, партнерські   взаємини педагога і учня; набуття  учнями  життєвих  умінь, що  ініціюють  особистісне  зростання  та індивідуальний розвиток, міжособистісне спілкування, взаємодію та самовизначення; отримання  конкретного продукту в результаті  самостійної  предметної діяльності  учня  згідно  із  загальними  вимогами  навчання; організація  мотивованого, самостійного практично орієнтованого  навчання; створення  діяльнісного  підходу до навчання, формування у учнівумінь утверджувати себе   через  постійну  продуктивну  діяльність; орієнтація на практичне дослідження  успіхів у самоосвітній діяльності [4, с. 65]. (...)

Продуктивне навчання як педагогічний метод відрізняється від репродуктивного тим, що в його основі лежить системне досвідчене виробництво  та  рефлексія. Таке  навчання здійснюється в ситуаціях практичної участі школярів за допомогою, які послідовно формують продуктивне  навчання  з  урахуванням  його  критеріїв: особистісного; діяльнісного; соціального; культурного; технічного. Основними умовами ефективного навчання у системі продуктивного навчання є: 1.Мотивація до навчання. 2. Сприятливе, комфортне середовище. 3. Застосування методів, що відповідають різним стилям і способам навчання. 4. Використання суб’єктивного досвіду. 5.Створення ситуації успіху. 6.Наявність контролю над процесом навчання. 7. Можливості випробування нових знань на прак­тиці та використання набутих знань. 8.Достатній час на засвоєння нових знань і вмінь. 9. Можливість побачити використання набутих знань та вмінь на практиці.

        В основі продуктивного навчання лежать інтерактив­ні технології. Саме вони допомагають дитині реалізува­ти свій потенціал, дають можливість працювати відпо­відно до своїх здібностей, в оптимальному темпі, спри­яють виявленню індивідуальності, розвитку самосвідо­мості, підвищенню самооцінки та самоствердженню, що є важливим як для талановитого, та і для слабкого учня. Такі підходи до навчання не є повністю новими для української школи. Частково вони використовувалися в практиці української школи в 20-ті роки С. Смирновим, А. Рівіним. Подальшу розробку елементів інтерактивного навчання можемо знайти в працях В. Сухомлинського, творчості вчителів-новаторів 70—80-х рр. (Ш. Амонашвілі, В. Шаталова, Є. Ільїна, С. Лисенкової та ін.), теорії розвивального навчання [4, с. 71].

У Західній Європі та США групові форми навчальної діяльності учнів активно розвивались і вдосконалювались, і в результаті досліджень була створена відома всім «піраміда навчання». Встановлено, що засвоюється приблизно: 10% того, що учень читає; 20% того, що учень чує; 30% того, що він бачить; 50% того, що він бачить і чує; 70% того, що промовляє сам; 90% того, що він каже і робить.Виходячи з цього, вибір інтерактивних вправ повинен орієнтуватися на можливості різних видів діяльності та методів засвоєння знань, а саме: 5% слухання; 10% читання; 20% візуальне сприйняття; 30% демонстрування; 40% демонстрування з поясненням; 50% групова робота; 70% вправи на самостійне активне навчання; 90% навчання інших [6, с. 11]. Тому, найбільш  дієвими  з  інтерактивних вправ у системі продуктивного  уроку  англійської мови вважаю групову та парну роботу учнів. У процесі такої роботи в учнів розвивається бажання до творчої продуктивної праці, учні прагнуть до активних дій, досягають успіхів та мотивують власну поведінку, відпрацьовують найбільш наближені до життєвих ситуацій моделі поведінки, необхідні  для  успішного  використання у  майбутньому. Частіше всього у практиці роботи використовую фронтальну роботу малими групами.

Останнім часом учителі змушені частіше зосереджуватися на граматиці, готуючи учнів до складання ЗНО, а це призводить до обмеження можливостей формування в учнів усних мовних навичок та вмінь. Методичні напрацювання вчителів англомовних країн включають в себевеликий набір інтерактивних форм роботи, які, адаптувавши до нашої навчальної програми, можна успішно використовувати під час навчання граматики.При цьому граматичні явища перестають сприйматися як щось відокремлене від власне акту комунікації, а граматичні вправи перестають бути нецікавим і нудним маніпулюванням граматичними формами.

На жаль, в діючих шкільних підручниках для загальноосвітніх навчальних закладів О. Карпюк та А.Несвіт домінують некомунікативні граматичні вправи. Вони  є  легшими  для  виконання  й  контролю,  але зовсім не сприяють активізації учнів, тобто, перетворенню їх з об’єкта в суб’єкт навчального процесу. Вислів Бенджаміна Франкліна "Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learnстали гаслом моєї роботи: пропонуючи учням активні форми роботи для навчання граматики, я тим самим створюю умови для їх активної участі в процесі набуття знань і адекватного використання набутих знань у реальному житті. Використання групових та парних видів роботи на уроках англійської мови дає можливість створити комфортні умови навчання для кожного учня, за яких він відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність, має змогу самостійно опрацьовувати навчальний матеріал та практично  його застосовувати Висловлювання учня як продукт такої організації навчання буде продуктом його думки й рук. І це, на моє глибоке переконання, є найважливішим досягненням, бо лише покоління, яке здатне відійти від механічного репродукування, матиме сили зробити новий крок вперед. Жоден із нас не може передбачити проблем, що випадуть на долю дітей у майбутньому. Безумовно, вони повинні багато знати, але в умовах інформаційних технологій необхідно навчити дитину вчитися самостійно, самостійно здобувати знання, орієнтуватися на використання здобутих знаньуповсякденному житті. А інтерактивні методи навчання на уроках англійської мови виховують особистість і готують її до реального життя.

Пропоную вашій увазі комунікативні вправи для навчання граматики англійської мови у середній (до профільній) школі.

1.      Fish bones (Brainstorming)

Найбільш популярний вид роботи. Готується макет у вигляді  скелета риби. Діти отримують завдання, наприклад, підібрати ІІ або ІІІ форму неправильних дієслів та надписати їх біля кожної кісточки.

...

Підсумовуючи сказане, хотілось би ще раз наголосити на тому, що найважливіше навчити дитину, а ніж просто розповісти. Хоча останній метод простіший, доступніший і, безумовно, швидший. Ви можете швидко повідомити учням те, що вони повинні знати. І вони забудуть це ще швидше.

Процес навчання не автоматичне вкладання навчального матеріалу в голову учня. Він потребує напруженої розумової роботи дитини і її власної активної та продуктивної  участі в цьому процесі. Пояснення й демонстрація, сама по собі, ніколи не дадуть справжніх, стійких знань. Цього можна досягти тільки за допомогою продуктивного навчання.

...

Література

1. Державний стандарт базової і  повної загальної  середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392. (...)

Статтю подано у скороченому вигляді (з технічних умов сайту). Повний текст статті див. тут: /dorogan_02.01.doc

Дорогань Ірина Анатоліївна. Вчитель вищої кваліфікаційної категорії. Заступник директора, вчитель англійської мови комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І—ІІІ ступенів № 16 – Дитячий юнацький центр «Лідер» Кіровоградської міської ради».

Переглядів: 3568 | Додав: Олександр | Рейтинг: 4.9/7
Всього коментарів: 231 2 3 »
23  
Шановна Ірино Анатоліївно!Дякую Вам за ґрунтовну відповідь.

21  
Шановна Ірино Анатоліївно! Дякую за статтю, яка є дуже цікавою та корисною для вчителів іноземної мови. Ви пишете: «Частіше всього у практиці роботи використовую фронтальну роботу малими групами». Як саме Ви організовуєте таку роботу?

22  
Суть фронтальної роботи малими групами полягає в тому, що  Ви ділите клас на групи (кількість визначаєте самостійно, виходячи з мети або кількості дітей у групі), діти отримують завдання та працюють одночасно, учитель протягом цієї роботи може контролювати окремі групи або допомагати окремим учням, робота як правило триває від 5 до 10 хв. Потім можна попросити окремі групи продемонструвати свою роботу всім. Всі працюють одночасно- фронтально, але у групах. Такий вид роботи часто застосовують на курсах КОІППО. Такий вид роботи доцільно застосовувати якщо Ваш клас не ділиться. а Вам потрібно охопити робою якомога більше дітей. Складність полягає у тому, що Ви маєте підтримувати робочу дисципліну протягом такої роботи, а це залежить від Вашої майстерності. Дякую за запитання.

20  
Дякую за цікаву статтю. Змістовно викладено технологію продуктивного навчання.

19  
Корисна інформація для використання в роботі сучасного вчителя.

18  
Дякую за цікаву статтю! Погоджуюсь з Вами, що для формування комунікативної компетентності необхідно використовувати технології продуктивного навчання.
ЗОШ "Мрія"

17  
Дякую за статтю. Дуже цікавий та корисний матеріал. Технологія продуктивного навчання зараз широко використовується при викладанні англійської мови. Інтерактивні вправи є цікавими та доступними для учнів. А це, в свою чергу, збільшує рівень навчальної мотивації учнів.

16  
Стаття є цікавою і змістовною, вона переконливо аргументує доцільність використання продуктивного навчання в школі. Дякую за комунікативні вправи, які я буду використовувати при навчанні граматиці. Соколова Наташа. НВО № 16.

15  
Дуже пізнавальна стаття. Продуктивне навчання добре використовувати під час викладання всіх предметів. Дякую за цікаву інформацію.

14  
Очень интересная статья

13  
Досить цікава і пізнавальна стаття. Дійсно, одним з ключових моментів у вивченні іноземної мови є продуктивне навчання, яке створює комплекс оптимальних умов для розвитку  особистості  учня та створює умови для розумової  діяльності тощо, а інтерактивні технології, що лежать в основі продуктивного навчання допомагають дитині реалізува­ти свій потенціал, дають можливість працювати відпо­відно до своїх здібностей, в оптимальному темпі, спри­яють виявленню індивідуальності, розвитку самосвідо­мості, підвищенню самооцінки та самоствердженню. (ЗОШ-інтернат)

1-10 11-20 21-22
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Пошук
Календар
«  Січень 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архів записів
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2018
Створити безкоштовний сайт на uCoz